MMOTBS

Jagged Alliance Online! Lead your team to become one of the largest mercenary companies all over the world. Take on challenging contracts worldwide and improve your skills in exciting PvP duels

ภาษา: Español

เข้าสู่ Affected Zone Tactics เกมใหม่แนว MMO ที่เล่นฟรี (free-to-play) คุณจะได้พบกับความตื่นเต้นในการต่อสู้ที่หลากหลาย โดยระบบการต่อสู้จะเป็นแบบ turn-based, นำทหารรับจ้างของคุณไปสู่ชัยชนะและแสดงความสามารถเชิงกลยุทธ์ของคุณ!

ภาษา: English, Português, Español, Français, Deutsch, Česky, Italiano, Polski, Русский, Türkçe

Lost Sector Online คือเกมที่พร้อมให้เล่นฟรี (free-to-play) และเป็นเกมเชิงกลยุทธ์ออนไลน์ที่ผสมผสานกันระหว่างเกมต่อสู้แนว turn-based และ real time MMORPG ซึ่งในเกมจะนำผู้เล่นหลายคนเข้าสู่การต่อสู้ที่มีการใช้เทคนิคกลยุทธ์ตามรูปแบบของทีมไปยังถนนของเมือง Broxton – ซึ่งเมือง Broxton จะถูกห้อมล้อมไปด้วยการทำสงครามกลางเมือง และความร้ายแรงเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์

ภาษา: English, Português, Español, Français, Deutsch, Italiano, Polski, Русский, Türkçe